Velkommen til nye infografikk.no
Les mer

Generelle betingelser

1.1. Avtalens formål

Avtalens intensjon er å regulere Leverandørens utførelse av IT tjenester for kunden.

1.2. Utførelse av tjenesten

Våre åpningstider for utførelse av tjenester er 08:00 - 16:00 fra mandag til fredag. Kunde ID skal alltid oppgis ved alle henvendelser til support. Kanaler for henvendelse til support er via chat, mail og telefon.

2.1. Force Majeure m.v

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

2.2. Reklamasjon

Den som vil påberope seg at avtale er misligholdt, må omgående og uten unødig opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Reklamasjon må skje innen 30 dager etter at forholdet ble kjent for parten. Denne frist gjelder også alle fakturaer fra leverandør.

2.3. Virkning av mislighold. Ansvar og ansvarsbegrensninger.

Leverandøren er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstap eller sekundære skader som følge av en henvendelse til vårt supportsenter. Leverandøren har intet ansvar for følgetap som måtte oppstå og som er forårsaket av feil i leveransen. Dette gjelder ethvert tap både direkte eller indirekte. Dersom avtalens gjennomføring hindres helt eller delvis, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, og som etter norsk lov betegnes som force majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

2.4. Tap av data

Leverandør er kun ansvarlig for tap av data ved påvist grov uaktsomhet eller forsett. Dersom kunden ønsker ytterligere forsikring mot tap av data anbefales det at Kunden tegner en egen «Drifts/tap-forsikring» mot EDB-skader/ hos sitt forsikringsselskap.

2.5. Erstatning

Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger: Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og forsinkelsesrenter skal komme til fradrag ved erstatningsutmålingen. Erstatningskravet kan uansett ikke overstige det samlede vederlag eksklusive merverdiavgift som angitt i avtalen for en 3 måneders periode. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

2.6. Oppetid

Leverandøren gir ingen oppetidsgarantid forbundet med denne avtalen.

3.1. Fakturering

Ved bestilling faktureres det for resterende antall hele måneder i det inneværende kvartal.
Beløpet faktureres deretter forskuddsvis pr. kvartal.
Hvert kvartal vil avtaler gås gjennom og en eventuell oppgradering av antall enheter vil automatisk bli omfattet.

Våre standard priser for arbeid og kjøring/oppmøte kan justeres årlig.

  • Timepris IT-konsulent: 1790,-
  • Timepris IT-konsulent, avtalekunder: 1490,-
  • Standard oppmøte hos kunde: 1250,-
Overtid faktureres med et tillegg på 50% på standard timepris.
Alle priser oppgitt i avtaler og/eller under våre betingelser er eks.mva.

Ekstratjenester belastes fortløpende etter medgått tid iht. de priser og satser som fremgår av våre gjeldende standard betingelser. Eksempler på ekstratjenester og konsulenttjenester: (hvis dette ikke er angitt i avtalen)

  • Teknisk bistand, eksempelvis til løsning av feil grunnet årsaker i kundens tekniske driftsmiljø
  • Installasjon eller oppgradering av programvaren
  • Assistanse til tekniske-, nettverk-, printer- og server-problemstillinger
  • Bistand til å løse feil som er forårsaket av kunden på grunn av feil bruk
  • Spesifikke kundetilpasninger
  • Juridisk bistand
  • Opplæring (kan utføres etter avtale)

Infografikk vil kunne avgrense support henvendelser og avtale et serviceoppdrag. Et eget serviceoppdrag faktureres til standard timepris med oppmøte.

Alle fakturaer er påført forfallsdato, som skal være 10 dager etter fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper morarente etter de til enhver tids gjeldende sats. Dersom Leverandøren ikke mottar betaling senest 14 dager etter fakturadato har Leverandøren rett til å avbryte leveransen av de avtalt tjenester inntil forfalte fakturaer er betalt. Leverandøren kan uavhengig av bestemmelsene foran endre de avtalte priser når dette skyldes endringer i offentlige skatter, avgifter eller andre pålegg.

3.2. Varighet og oppsigelse

Alle avtaler har 1 års bindingstid fra avtaleinngåelse. Deretter forlenges avtalen automatisk med ett år av gangen inntil den sies opp. Avtaler faktureres forskuddsvis pr. kvartal. Oppsigelse av avtale må sendes skriftlig og være mottatt av leverandøren senest 3 måneder før avtalens utløp.

4.1. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Norsk rett skal legges til grunn for avtaleforholdet.

4.2. Taushetsplikt

Partene skal forhindre at andre får tilgang til den annen parts interne opplysninger. Partene skal pålegge sine ansatte å bevare taushet om alle slike forhold. Ovenstående bestemmelser er ikke til hinder for at Leverandøren til tredjepart kan overføre informasjon som er nødvendig for gjennomføring av de tjenester som her avtalt.

Sist oppdatert 01.02.2022.

Top