Betingelser

Generelle salgsbetingelser IT-tjenester

Sist revidert 10. September 2019

1.1. Avtalens formål
Avtalens intensjon er å regulere Leverandørens utførelse av IT tjenester for kunden.

 

1.2. Utførelse av tjenesten
Våre åpningstider for utførelse av tjenester er 08:00 – 16:00 fra mandag til fredag. 
Kunde ID skal alltid oppgis ved alle henvendelser til support. Kanaler for henvendelse til support er via chat, mail og telefon.

 

2.1. Force Majeure m.v
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

 

2.2. Reklamasjon
Den som vil påberope seg at avtale er misligholdt, må omgående og uten unødig opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Reklamasjon må skje innen 30 dager etter at forholdet ble kjent for parten. Denne frist gjelder også alle fakturaer fra leverandør.

 

2.3. Virkning av mislighold. Ansvar og ansvarsbegrensninger.
Leverandøren er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstap eller sekundære skader som følge av en henvendelse til vårt supportsenter. Leverandøren har intet ansvar for følgetap som måtte oppstå og som er forårsaket av feil i leveransen. Dette gjelder ethvert tap både direkte eller indirekte. Dersom avtalens gjennomføring hindres helt eller delvis, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, og som etter norsk lov betegnes som force majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

 

2.4. Tap av data
Leverandør er kun ansvarlig for tap av data ved påvist grov uaktsomhet eller forsett. Dersom kunden ønsker ytterligere forsikring mot tap av data anbefales det at Kunden tegner en egen «Drifts/tap-forsikring» mot EDB-skader/ hos sitt forsikringsselskap.

 

2.5. Erstatning
Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger: Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Eventuelle påløpte standardiserte sanksjoner og forsinkelsesrenter skal komme til fradrag ved erstatningsutmålingen.
Erstatningskravet kan uansett ikke overstige det samlede vederlag eksklusive merverdiavgift som angitt i avtalen for en 3 måneders periode. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

 

2.6. Oppetid
Leverandøren gir ingen oppetidsgarantid forbundet med denne avtalen.

 

3.1. Fakturering
Ved bestilling faktureres det for resterende antall hele måneder i det inneværende kvartal.
Beløpet faktureres deretter forskuddsvis pr. kvartal.
Hvert kvartal vil avtaler gås gjennom og en eventuell oppgradering av antall enheter vil automatisk bli omfattet.

Våre standard priser for arbeid og kjøring/oppmøte kan justeres årlig.
Standard Timepris : kr 1.590
Timepris avtalekunder: 1.290
Standard Oppmøte : kr 895
Overtid faktureres med et tillegg på 50% på standard timepris.

Alle priser oppgitt i avtaler og/eller under våre betingelser er eks.mva.

Ekstratjenester belastes fortløpende etter medgått tid iht. de priser og satser som fremgår av våre gjeldende standard betingelser.
Eksempler på ekstratjenester og konsulenttjenester: (hvis dette ikke er angitt i avtalen)
– Teknisk bistand, eksempelvis til løsning av feil grunnet årsaker i kundens tekniske driftsmiljø
– Installasjon eller oppgradering av programvaren
– Assistanse til tekniske-, nettverk-, printer- og server-problemstillinger
– Bistand til å løse feil som er forårsaket av kunden på grunn av feil bruk
– Spesifikke kundetilpasninger
– Juridisk bistand
– Opplæring (kan utføres etter avtale)

Infografikk vil kunne avgrense support henvendelser og avtale et serviceoppdrag. Et eget serviceoppdrag faktureres til standard timepris med oppmøte.

Alle fakturaer er påført forfallsdato, som skal være 10 dager etter fakturadato hvis ikke annet er avtalt.
Ved forsinket betaling påløper morarente etter de til enhver tids gjeldende sats.
Dersom Leverandøren ikke mottar betaling senest 14 dager etter fakturadato har Leverandøren rett til å avbryte leveransen av de avtalt tjenester inntil forfalte fakturaer er betalt.
Leverandøren kan uavhengig av bestemmelsene foran endre de avtalte priser når dette skyldes endringer i offentlige skatter, avgifter eller andre pålegg.

 

3.2. Varighet og oppsigelse
Alle avtaler har 1 års bindingstid fra avtaleinngåelse. Deretter forlenges avtalen automatisk med ett år av gangen inntil den sies opp. Avtaler faktureres forskuddsvis pr. kvartal. Oppsigelse av avtale må sendes skriftlig og være mottatt av leverandøren senest 3 måneder før avtalens utløp.

 

4.1. Tvister
Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Norsk rett skal legges til grunn for avtaleforholdet.

 

4.2. Taushetsplikt
Partene skal forhindre at andre får tilgang til den annen parts interne opplysninger. Partene skal pålegge sine ansatte å bevare taushet om alle slike forhold. Ovenstående bestemmelser er ikke til hinder for at Leverandøren til tredjepart kan overføre informasjon som er nødvendig for gjennomføring av de tjenester som her avtalt.

Salgsbetingelser Nettbutikk

Sist revidert 16. nov 2016

 

Frakt
Vi sender normalt med postens service pakke med mindre annet er avtalt. Du kan hvis du ønsker spesifisere annen transport ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram. Vi tar forbehold om at fraktpriser kan variere ved produkter som har en større vekt eller størrelse som gjør at fraktprisen blir større enn planlagt. Kunde vil da bli informert før produktet sendes. Registrerte bedriftskunder kan få korrigert fraktprisen etter postens satser og valgt forsendelsesmetode.

 

Ekspedering av ordre
Normal frakttid er 2-4 dager avhengig av hvor du bor. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på shop`en og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn til våre leverandører. Ordren vil i dette tilfellet splittes og porto kostnaden vil følge hver forsendelse. Er produktet kun tilgjenglig på fjernlager tar vi forbehold om noe lenger leveringstid på enkelte produkter. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

 

Priser
Alle priser i denne katalogen er i norske kroner inklusiv 25% moms. Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte du ønsker.  Nettbutikken har egne priser, uavhengig av vår butikk/bedriftsavdeling i Sarpsborg. Vi tar derfor forbehold om at noen priser kan variere. Vi tar forbehold om tekniske feil eller andre grunner som kan føre til feil visning av priser. Ved feil vil vi ta kontakt med kunde for å avklare ordre.

 

Faktura / Kredittsjekk
Vi tilbyr ikke faktura for privatpersoner, dette gjelder kun for bedrifter. Velger man betalingsvalg faktura vil bedriften bli kredittsjekket før ordren blir godkjent og produktene sendt til kunde.

 

Kampanjer & Utgående produkter
Enkelte ganger kan utvalgte produkter bli satt ned i pris. Dette kan være lagerrydding eller kampanje med et begrenset antall produkter eller tidsbegrensning. Vi tar forbehold på alle våre kampanjer og utgående produkter at levering kan være begrenset til det vareantall som finnes tilgjenglig på vårt butikk- eller hovedlager. (Vårt fjernlager er ikke med i våre kampanjer da dette er våre leverandører.)

 

Allokering av lager
Ved stor pågang tar vi forbehold om at enkelte produkter er allokert egne lager/avdelinger. Et eksempel på dette kan være at iPhone er reservert for butikklageret i desember-måned. Bedrifter som handler på faktura-betingelser burde derfor ta kontakt med kundeansvarlig for endelig bekreftelse hvis det er tomt på Infografikk sitt hovedlager.

 

Gebyrer
Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et gebyr. Hvis du betaler med kredittkort, vil ingen gebyr påløpe.

 

Tilbud
Om ikke annet er skriftlig avtalt har tilbud gyldighet på 14 dager.

 

Reklamasjoner
Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via nettbutikkordre@infografikk.no

 

Avbestillinger
Ordre blir prosessert veldig raskt. Noen ganger er varen sendt bare minutter etter at vi mottok den, så vennligst vær sikker på at du trenger varene før du bestiller. Avbestillinger må skje via nettbutikkordre@infografikk.no

 

Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er: nettbutikkordre@infografikk.no
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

 

Mangelfull vare
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: nettbutikkordre@infografikk.no. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

 

Angrerett
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

 

Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

 

Garanti
gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

 

Garantien gjelder ikke
◾ Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
◾ Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
◾ Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med
◾ Reisekostnader.
◾ Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
◾ Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler. Svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

 

Webhandel og din sikkert
◾ Hvordan ivaretar vi din sikkerhet?
Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen «avlyttet» linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

 

Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider – klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

 

◾ Person/kredittkortnummer
Vi lagrer ikke personnummer – bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål.

 

◾ Videresalg/formidling av informasjon
Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.